Rovnako ako v prípade všetkých vecí na Božej zelenej zemi, aj v Biblii sú čísla, ktoré majú skryté a zaužívané biblické významy. Prvotná cirkev tiež verila, že iba prostredníctvom biblických numerologických čítaní je možné pochopiť skryté a maskované slová Všemohúceho Boha.

Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac o biblickej numerológii a odhalili skutočný význam niektorých významných čísel v Biblii.

ObsahAká je výhoda biblickej numerológie?Vedúci kresťanskej viery dobre vedia, že Bibliu je možné dešifrovať štvorvrstvovou metódou tlmočenia - kvadriga .


630 anjelské číslo

Laicky povedané, texty inšpirované Bohom v Biblii možno interpretovať v nasledujúcich štyroch vrstvách - doslovná (zrejmý zrejmý význam), morálna (čo konkrétny text znamená pre ľudské správanie), alegorická (čo konkrétny text znamená pre našu vieru) , viery alebo doktríny) a anagogické (čo nám text hovorí o budúcnosti.)

Prostredníctvom vyššie uvedených vrstiev sa čísla v Biblii používajú symbolicky a systematicky na zverejnenie skutočného evanjelia biblických písiem. Potom, s hlbokým pochopením čísel, budete osvietení veľkým vedomím, ktoré vám pomôže uznať božskú dokonalosť slova a kresťanského života Všemohúceho.Takže bez toho, aby sme sa mlátili okolo, interpretujme čísla, ktoré sa bežne nachádzajú v Biblii.

Význam čísel v Biblii

Číslo 1

V Biblii číslo 1 znamená moc, sebestačnosť a nadvládu jedného Boha. Toto číslo hovorí, že existuje iba jeden Boh, najväčší zo všetkých, a tvrdí, že človek, ktorý postaví pred Boha kohokoľvek (vrátane iného Boha), je hriešnik.

Číslo 2

Číslo 2 v Biblii rezonuje s dvojakou povahou ľudstva a hovorí, že každý človek má dobrú a zlú osobnosť. Číslo 2 tiež symbolizuje spojenie medzi Cirkvou a Kristom alebo medzi mužom a ženou (naznačuje, že títo dvaja ľudia budú jedným telom).Číslo 2 navyše predstavuje rozdelenie svedectva Všemohúceho na 2 časti: Starý zákon a Nový zákon. A ak ľudia budú nasledovať Božie slovo, povedie ich to k večnému životu a dobrej odmene.

A nakoniec, podľa Matúša 26:60, dvaja svedkovia zisťujú pravdu, čo nám hovorí, že číslo dva znamená aj svedka a podporu.

Číslo 3Číslo 3 v Biblii môže byť spojené s večným životom, ako povedal Boh, Nech je tráva (život), na 3. deň stvorenia. Navyše, keďže Ježiš Kristus, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, bol mŕtvy tri dni a tri noci pred svojím zmŕtvychvstaním, mnoho odborníkov si tiež spája číslo 3 so životom a zmŕtvychvstaním.

Napokon číslo 3 znamená Najsvätejšiu Trojicu Otca, Syna a Ducha Svätého.

Číslo 4

Číslo 4 v Biblii predstavuje Božie stvorenia a univerzálnu pravdu, ktoré siahajú do všetkých štyroch kútov sveta. Prečo tak?

Boh stvoril nebeské telesá vrátane slnka, mesiaca a ďalších planét na 4. deň stvorenia a tieto stvorenia nám pomáhajú zistiť čas dňa a štyri ročné obdobia.

V Zjavení 7: 1 KJV nájdete, A po týchto veciach som uvidel štyroch anjelov stojacich na štyri kútov zeme, držiacich štyri vetry Zeme, aby vietor nefúkal na zem, ani na more, ani na žiadny strom .

Číslo 5

Číslo 5 v Biblii symbolizuje učenie, milosť a zázraky Boha a celistvosti ľudského stvorenia. Päť kníh Zákonov - Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a 5. Mojžišova - predstavuje Božie učenie.

Okrem toho spôsob, akým Ježiš Kristus podával 5 chlebov každému 5 000 ľuďom, predstavuje Božie zázraky. Počet prstov (5), prstov (5) a základných zmyslov (5), ktoré máme, tiež symbolizuje celistvosť ľudského stvorenia.

Číslo 6

Číslo 6 v Biblii predstavuje ľudstvo tak, ako Boh stvoril človeka na svoj obraz šiesty deň stvorení. Číslo 6 navyše symbolizuje začlenenie znakov, ako je sila vôle a intelekt do človeka.

Číslo 6 možno interpretovať aj ako padlú povahu človeka.

Číslo 7

V Biblii číslo 7 znamená dokončenie a božskú dokonalosť. Je to preto, že Boh bol konečne schopný dokončiť celé svoje stvorenie (Vesmír) na 7. deň.

Genesis 2: 2 - 3 KJV, Vytvorenie vesmíru trvalo Bohu časový rámec siedmich dní: A na siedmy deň Boh ukončil svoje dielo, ktoré urobil; a na siedmy deň odpočíval od všetkého svojho diela, ktoré vykonal. A Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, pretože v ňom odpočíval od všetkého svojho diela, ktoré Boh stvoril a urobil.

Číslo 8

Číslo 8 vo Svätom písme znamená nové začiatky, znovuzrodenie a vzkriesenie. Toto číslo oslavuje obetavé rozhodnutie, ktoré urobil Ježiš Ježiš, aby vzal hriechy človeka.

Rozhodol sa v hebrejský deň 10. nisanu a o štyri dni neskôr bol ukrižovaný, aby bol vzkriesený 17. nisanu (presne na ôsmy deň po tom, čo sa rozhodol obetovať). Osem ľudí bolo vzkriesených aj po boku Ježiša.

Nezabudnime tiež, že v príbehu Noemovej archy bolo 8 preživších, čo tiež symbolizuje vzkriesenie.

Číslo 9

Číslo 9 v biblickom písme súvisí s božskou úplnosťou, keď Ježiš naposledy dýchal v 9. hodinu dňa. Jeho obeta zasa zaistila ľuďom spásu.

Majte tiež na pamäti - tým, ktorí kráčajú s Duchom Svätým, sa ponúka 9 plodov: láska, pokoj, radosť, jemnosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť a striedmosť.

Číslo 10

Číslo 10 v biblickom písme predstavuje desať prikázaní.

Ďalej to znamená úplnosť, čo naznačuje, že na zhromaždenie bolo potrebných kvóra 10 mužov. Biblia tiež hovorí, že na konci dní zostane iba 10 kráľovstiev.

Číslo 11

Aký je biblický význam čísla 11 v Písme svätom? Toto číslo je synonymom úsudku chaosu.

V Biblii je spomenuté, že Ján pozoruje 11 vecí spojených s konečným súdom, pričom 11. deň vždy označuje úplný chaos.


význam číslo 3

Číslo 12

Pokiaľ ide o osobitný význam čísla 12 v Biblii, číslo 12 slúži ako zástupca Božej vlády. Pamätajte, že Ježiš mal aj dvanástich apoštolov, učeníkov, ktorí boli rozhodujúci v priekopníckej misii.

Je to napísané v Zjavení 21: 10–14 KJV, A odniesol ma v duchu na veľkú a vysokú horu a ukázal mi to veľké mesto, svätý Jeruzalem, zostupujúci z neba od Boha, majúci Božiu slávu; a jej svetlo bolo podobné ako kameň najdrahší, dokonca ako kameň jaspisu, jasný ako krištáľ; A mal vysoký múr a mal dvanásť brán a pri bránach dvanásť anjelov a na nich napísané mená, ktoré sú menami dvanástich kmeňov synov Izraelových: Na východe tri brány; na severe tri brány; na juhu tri brány; a na západe tri brány. A múr mesta mal dvanásť základov a v nich mená dvanástich Baránkových apoštolov.

Číslo 13

Číslo 13 je v Biblii často považované za vzburu. Prečo je to tak?

Nimrod, 13. potomok Hamu, ktorý bol spojený s Babylonskou vežou, nikdy nebol skutočne spojený s kázaním Všemohúceho. A vďaka tomu sa vždy vzbúril proti Všemohúcemu.

Číslo 14

Číslo 14 v Biblii predstavuje dvojitú mieru duchovnej dokonalosti (7 x 2). A ak sa má správam uveriť, Ježišova línia pozostáva z 3 súborov po 14 generácií.

Číslo 19

Podľa Biblie číslo 19 predstavuje Všemohúci dokonalý poriadok (10 + 9). Navyše, ak správne preskúmate Bibliu, všimnete si, že Eva bola v Písme svätom spomenutá už 19-krát.

Berte tiež do úvahy, že v dome Izraela vládlo 19 kráľov predtým, ako moc Severného kráľovstva zmenila majiteľa.

Číslo 20

Napriek tomu, že o čísle 20 v Biblii sa vedú veľké diskusie, mnoho odborníkov zastáva názor, že toto číslo jednoducho znamená dobu čakania. Nakoniec si Jacob musel uviazať uzol pár desaťročí.


čo znamená 177

Číslo 25

Číslo 25 v Biblii jednoducho znamená milosť za milosťou.

V Biblii je veľa udalostí, ktoré sa viažu k číslu 25. Kráľ Jozafat mohol kraľovať 25 rokov a Ezechiel svoju víziu budúceho chrámu zažil v 25. roku svojho uväznenia.

Číslo 30

Číslo 30 označuje volanie človeka v živote. Ježiš začal svoju 3 a polročnú službu, keď mal 30 rokov.

Číslo 30 môže byť tiež spojené so smútkom a smútkom, ako je zrejmé z Matúša 27: 3, Keď potom Judáš, jeho zradca, videl, že Ježiš je odsúdený, rozmyslel si to a vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším so slovami: Zhrešil som zradou nevinnej krvi.

Číslo 40

Číslo 40 v Biblii je synonymom skúšok a trápenia.

V Genesis 7:12 KJV nájdete nasledujúce písma, A dážď na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. S Mojžišom Boh potrestal Izraelitov 40 rokov, aby sa túlali divočinou.

Potom, ak skontrolujete Matúša 4: 1–3 KJV, zistíte, že Ježiš bol štyridsať dní a štyridsať nocí skúšaný na púšti.

Číslo 42

Číslo 42 sa často označuje ako znamenie Antikrista.

Číslo 50

Vo Svätej Biblii číslo 50 predstavuje radosť a oslavu, keď Pán núti kráľov, aby hlásali slobodu.

Leviticus 25:10 KJV znie, A posvätíte päťdesiaty rok a budete hlásať slobodu po celej zemi všetkým jej obyvateľom. Bude to pre vás jubileum; a vrátite každého do jeho vlastníctva a vrátite každého do jeho rodiny.

Číslo 70

Keď extrahujete biblický význam čísla 70, zistíte, že číslo 70 je synonymom úsudku a vodcovstva, ako je zrejmé z Exodu 24: 1 KJV, kde stálo sedemdesiat mužov z Izraela:

A povedal Mojžišovi: Vystúp k Hospodinovi ty, a Áron, Nádab a Abihu a sedemdesiat mužov Izraelových; a klaňajte sa zďaleka.

Číslo 120

Rovnako ako číslo 20, aj číslo 120 znamená obdobie čakania. V Biblii je napísané, že Všemohúci Boh dal ľudstvu 120 rokov na pokánie za svoje hriechy.

Číslo 153

Keď v Biblii uvidíte číslo 153, môžete to spojiť s Božím požehnaním.

V Jánovi 21:11 znie biblický verš: Simon Peter teda vyliezol späť do člna a vytiahol sieť na breh. Bolo to plné veľkých rýb, 153, ale ani pri takom množstve sa sieť neroztrhla.

Číslo 390

Číslo 390 v Biblii slúži ako symbol odlúčenia.

Číslo 666

Len zopár na Božej zelenej zemi si neuvedomuje zlé znamenie číslo 666.


význam 1212 numerológie

Číslo 666 predstavuje kráľovstvá, ktoré sa odvážia ísť proti želaniam Všemohúceho. Tieto kráľovstvá nie sú v súlade s Božím kázaním a ako také sa stavajú proti Všemohúcemu.

Rovnako ako číslo 42, aj číslo 666 je identifikované ako znamenie Antikrista.

Číslo 1000

Podľa Biblie číslo 1000 znamená konce a závery.

V Biblii je napísané, že Pán Ježiš Kristus sa v budúcnosti vráti na Zem, aby tam vládol tisíc rokov. Po tomto období sa očakáva, že Satan bude čeliť poslednej vzbure proti Všemohúcemu.

Číslo 144 000

Množstvo tak vysokej číselnej hodnoty predstavuje niečo biblické? No má. Číslo 144 000 symbolizuje Cirkev.

Ak sa pozriete na Zjavenie 7: 4 KJV, pochopíte dôvod. A počul som ich počet zapečatených. A bolo zapečatených stoštyridsaťštyri tisíc zo všetkých pokolení synov Izraelových.

Záver

Dostali sme sa na koniec článku a myslím si, že sme sa zaoberali všetkými významnými číslami v Biblii.

Pochopením biblickej numerológie máte teraz schopnosť skutočne porozumieť Božiemu slovu a uvažovať o symbolickom význame veršov počas štúdia Biblie. Pri čítaní veršov tiež získate novú perspektívu. Božia rýchlosť!