Biblická numerológia si v priebehu rokov získala čoraz väčšiu popularitu, pretože mnohé z nich využívajú význam určitých čísel v Biblii na dešifrovanie symbolických hodnôt. Od Starého zákona po Nový zákon má Biblia ustavičný trend, ktorý dokazuje, že určité počty sú symbolické.Jedným z najsilnejších dôkazov toho, že čísla majú v Biblii silné posvätné významy, je príbeh o Mojžišovi, ktorého Boh nariadil, aby raz udrel o palicu. Mojžiš dvakrát zasiahol a bol prísne potrestaný.Ak dúfate, že sa dozviete viac o číslo 4 Čo o nej hovorí Biblia a aký má vplyv na ľudí a udalosti, tento článok vás prevedie každou informáciou, ktorú potrebujete vedieť.


význam 33. narodenín

Obsah

Čo znamená číslo 4 v Biblii?

V Biblii číslo 4 znamená stvorenie. Toto číslo priamo súvisí s Božou tvorivou schopnosťou.

Najstaršia zmienka o čísle 4 v Biblii je v Knihe Genezis. Počas týždňa stvorenia Boh dokončil stvorenie toho, čo sa nazýva hmotný vesmír, 4. deň.

V ten deň urobil hviezdy, mesiac a slnko. Tieto tri veci boli stvorené na to, aby poskytli svetlo svetu a rozdelili dni.So slnkom príde deň a s mesiacom tma.

Deň a noc by sa stali známkou času, z dní na týždne, mesiace a roky. Bola by to tiež značka ročných období, ktorá sa používa na identifikáciu rôznych osláv a sviatkov v Biblii.

Medzi všetkým, čo bolo vytvorené, sú 4 dôležité prvky, ktoré sú zem, vzduch, oheň a voda. Na Zemi sú tiež štyri hlavné svetové strany, ktorými sú sever, juh, východ a západ, ako je to vidieť na Kniha zjavení kapitola 21 verš 13.Aj štvrté prikázanie dané Mojžišovi na hore Sinaj hovorí, že deň soboty by sme mali mať vždy svätý. Toto prikázanie soboty je priamym odkazom na stvorenie v Knihe Genezis.

Po stvorení sveta a nebeských telies za 6 dní Boh odpočíval 7. deň a nariadil človeku, aby tento deň vždy svätil, aby znamenal zavŕšenie procesu stvorenia.

Čo znamená číslo 4 duchovne?

Biblia je duchovná kniha, ktorá odhaľuje fakty o našom svete a duchovnej ríši. Číslo 4 má v duchovnom svete podľa Biblie obrovský význam a nižšie si povieme niektoré z hlavných významov.

Svedkovia Boží

Ľudia, ktorí často neveria v existenciu Boha, potvrdzujú svoje tvrdenie požadovaním dôkazov. Aj keď nemôžeme Boha fyzicky vidieť, poskytol nám určitých svedkov, ktorí ľuďom preukážu, že existuje.

Počet týchto svedkov je 4. Sú to dary Ducha Svätého, zázraky, znamenia a zázraky.

O týchto svedkoch sa hovorí v Knihe Hebrejom. Zázraky, znamenia a zázraky sa môžu stať v rôznych prejavoch.

Keď bol Ježiš na zemi, mohol veliť týmto svedkom. Robil zázraky.


2222 znamená dvojplameň

Rovnako ho všade sledovali znamenia a zázraky. Dary Ducha Svätého sa tiež rozdávajú medzi kresťanov a každý človek dostane dar podľa vôle Ducha.

Živé tvory

Živé tvory sú skupina záhadných bytostí, ktorá sa objavuje v Knihe Ezechiel a Zjavenia. V Knihe Ezechielovej tieto živé tvory prepravovali trón, ktorý mal 4 kolesá a 4 strany.

Každé zo 4 živých tvorov má 4 tváre. Jedna z tvárí je ako lev, iná ako muž, tvár orla a cherubín.

Každé z týchto živých tvorov má tiež 4 krídla. Ezechiel ich popisuje ako cherubínov, ktorí sú nositeľmi Božieho trónu.

Tieto živé bytosti majú schopnosť pohybovať sa ľubovoľným smerom bez toho, aby sa museli otáčať, pretože ich 4 tváre smerujú k 4 svetovým stranám.

V Knihe zjavení sú 4 živé tvory opísané trochu inak. Majú tiež 4 tváre, ale so 6 krídlami.

Ich tváre sú lev, muž, vôl a orol. Hovorí sa, že tieto 4 živé tvory majú oči po celom tele, čo predstavuje ich neobmedzené vedomosti.

Čo predstavuje číslo 4 v Biblii?

V Biblii číslo 4 predstavuje dokonalé Božie stvorenie. Každý prvok stvorenia rezonuje s číslom 4.

Jeden z najväčších znakov reprezentácie čísla 4 ako dokonalého stvorenia sa nachádza v Knihe Zjavení 10:11, 5: 9 a 13: 7. V týchto biblických veršoch ľudstvo rozdelil Boh na štvornásobok.

Táto divízia zahŕňa ľudí, jazyk, kmeň a národ. Na zemi Boh označuje ľudí ktoroukoľvek z týchto stvorení.

Sme identifikovaní podľa nášho jazyka, pretože jazyk znamená, kto sme a odkiaľ pochádzame.

Uznáva nás aj náš kmeň. Ľudia, ktorí sú z rovnakého kmeňa, nemusia nevyhnutne hovoriť rovnakým jazykom, pretože niektoré kmene používajú jazyky, ktoré sú im cudzie.

Ľudí identifikuje aj ich národ, ktorý je zvyčajne kombináciou podobných kmeňov zjednotených pod jednou vládou.


2 duchovný význam

A nakoniec, ľudia sú uznávaní ako ľudia. V celej Biblii Boh označoval ľudí ako ktorékoľvek z týchto štyroch rozdelení.

Číslo 4 tiež predstavuje úplnosť Božieho zjavenia.

Znamená to, že Boh nefunguje na pol ceste. Potom, čo vám istý čas pomôže, náhle nezmizne.

Toto zjavenie možno vidieť v živote Jozefa, pozemského otca Ježiša. V Biblii boli zaznamenané 4-krát anjeli, ktorí navštívili Jozefa, aby mu poslali správu o Ježišovi a o tom, ako ho chrániť.

V prvom sne prišiel anjel ubezpečiť Jozefa, že Mária hovorí pravdu o nosení božského dieťaťa. Anjel naliehal na Jozefa, aby vzal Máriu späť a pomohol jej vychovať dieťa, ktoré porodí.

Dostali tiež pokyny, ako sa má dieťaťu volať.

V druhom sne dostal Jozef od anjela pokyn, aby utiekol do Egypta, keď sa kráľ Harold dozvedel o narodení nového kráľa a rozhodol sa zabiť dieťa skôr, ako vyrastie.

V 3. sne sa Jozefovi v egyptskej krajine zjavil anjel, aby mu povedal, že je bezpečné vrátiť sa do Izraela.

V 4. a poslednom sne zaznamenanom v knihe Matúša dostal Jozef od anjela pokyn, aby sa presťahoval do Nazareta.

Čo je biblický význam čísla 4?

Dokončenie

Číslo 4 znamená úplnosť v Biblii.

Biblia hovorí o novom Jeruzaleme, ktorý má 4 strany, pretože predstavuje novú Zem, ktorá má prísť. Biblia hovorí o zemi, ktorá má v Knihe zjavení 4 rohy, a sú tu tiež 4 rieky vytekajúce z Izraelskej záhrady.

Keď tiež Boh dal pokyny na stavbu oltára, dal kňazom pokyn, aby postavili alter, ktorý má 4 rohy a 4 stĺpy. Oltáre sú dodnes postavené so 4 rohmi a 4 stĺpmi, čo predstavuje úplnosť Boha.

Služba Ježišova

Jedným z najdôležitejších významov čísla 4 v novom zákone je život a služba Ježiša Krista, ktoré boli podrobne zdieľané v 4 rôznych evanjeliách. Existuje Ježišovo evanjelium podľa knihy Matúša, Lukáša, Marka a Jána. Ježišovo evanjelium podľa Lukáša popisuje Ježiša ako dokonalého človeka, Marek ho popisuje ako sluhu, ktorý trpel za hriechy človeka, John hovorí o tom, že Ježiš je jediný Boží syn, zatiaľ čo Matúš hovoril o Ježišovi, ktorý je synom Dávida.


stále vidím 420

Aj keď tieto štyri evanjeliá zdieľajú podobné príbehy, je tu istý aspekt ich príbehu a slovnej zásoby, ktorý je celkom odlišný, ale každý kresťan prijíma všetky štyri evanjeliá ako najpresnejší záznam Ježišovho života na zemi. Číslo 4 tiež označuje rozdelenie Ježišovho oblečenia po jeho smrti. Po jeho smrti na kríži na Kalvárii vystúpili 4 rímski vojaci, ktorí si roztrhli oblečenie na 4 časti, pričom každý vojak si vzal jednu časť.

Čo symbolizuje číslo 4 v Biblii?

V Biblii číslo 4 symbolizuje určité dôležité prvky kresťanského náboženstva. Zahŕňajú:

Božie meno

Ľudia bežne hovoria o mene Boha ako Jehova. Správny pravopis je však trochu iný.

The Hebrejské slovo v preklade do angličtiny predstavuje meno Boha ako JHVH, ktoré je bez samohlásky. Všimli ste si, že JHVH má iba 4 písmená, čo sú 4 spoluhlásky.

Je prirodzené, že Božie meno je 4 písmenami, pretože číslo 4 predstavuje dokončenie, čo je ďalšie slovo pre dokonalosť. V celej Biblii bol Boh opísaný ako dokonalý Boh bez poškvrny a hriechu.

Tiež sa o ňom hovorí, že je spravodlivý a pravdivý. Biblia tiež popisuje jeho výtvory ako dobré a dokonalé.

Kríž

Ďalším symbolickým použitím čísla 4 v Biblii je ukrižovanie Ježiša Krista.

Ako je známe, Ježiš bol súdený a odsúdený na smrť na kríži. Bol pribitý na kríž a zomrel, aby priniesol spásu ľudstvu.

Kríž má 4 body. K dispozícii je ľavá strana, pravá strana, horná a spodná strana. Číslo 4 preto symbolizuje cenu spásy.

Boh uznal, že nebude ľahké poslať jeho Syna zomrieť za ľudské hriechy, ale bol pripravený urobiť konečné rozhodnutie. Aj keď spása za obrovské náklady priniesla ľudstvu nádej a milosrdenstvo.

Čo znamená číslo 4 prorocky?

Biblia je plná rôznych proroctiev a mnohé z nich majú číselný význam.

4 živé bytosti v Biblii a trón, ktoré nosili, sú proroctvom od Ezechiela. Toto proroctvo možno vidieť aj v Knihe zjavení, ktoré sú všetky Jánovými proroctvami.

Toto číslo sa v Knihe zjavenia vyskytuje viackrát ako v ktorejkoľvek inej knihe v Biblii. Ján hovorí o 4 anjeloch, ktorí budú stáť na 4 kútoch Zeme a držali 4 vetry a bránili im v rozliatí na zem.

4 vetry v Zjavení 7 sú vetry ničenia. 4 anjeli bránia tomu, aby sa tieto vetry rozlievali a ničili svet.


význam 28

Podľa Knihy Jeremiášovej sú tieto 4 vetry zo 4 štvrtí v Nebi. Boh sľúbil, že týmito vetrom zničí Perziu v Knihe Jeremiáša.

Daniel hovoril aj o týchto symbolických 4 vetroch. Podľa Daniela 7 4 vetry z neba neustále rozprúdia veľké more a nebudú sa rozpútať na zemi, pretože Boží súd sa ešte oneskoruje.

V Knihe Daniel 7 je proroctvo o 4 divokých šelmách, ktoré sa objavia v Armagedone. 1. zviera vyzerá ako lev, druhé vyzerá ako medveď, 3. vyzerá ako leopard, zatiaľ čo totožnosť 4. zvieraťa nie je známa.

4. zviera je popisované ako najobávanejšie a najničivejšie. Je vychvaľovaný a snaží sa zničiť.

Toto zviera je však zabité v Armagedone, čím sa ukončí jeho vláda teroru.

Každé proroctvo o čísle 4 ukazuje na Súdny deň. To sa tiež hodí, pretože rozsudok ukončí všetko na zemi.

Podľa čísla 4 sa súd a zničenie Zeme na chvíľu oneskoria. Keď zaznie trúba, 4 anjelom bude umožnené vyprázdniť 4 vetry na svet, aby zničili zlých.

Záver

Číslo 4 je v Biblii mimoriadne významné číslo. Jeho význam pre tvorbu je dôvod, prečo anjeli posielajú toto číslo ľuďom, aby znamenali začiatok novej éry v ich živote.

Ľudia pod vplyvom čísla 4 sú šikovní jednotlivci, ktorí dokážu usmerniť kreatívu sila čísla . Kresťanom, ktorí vo svojom každodennom živote vidia číslo 4, sa pripomína, aký mocný je Boh a dokonalosť, ktorá nasleduje po všetkých jeho stvoreniach.

Toto zjavenie znamená, že ľudia sú schopní dosiahnuť dokonalosť pripojením sa k Bohu v hlbšej dimenzii.

Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: